Minőségirányítás

Minőségpolitika

A fenntartóval, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatával egységben, a Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola vezetése az alábbi minőségpolitikai feladatokat fogalmazta meg felnőttképzési intézményként:

- Az Európai Innovatív Iskolahálózat tagjaként, annak munkájában való folyamatos részvétellel párhuzamosan, az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásának állandó bővítése.

- A kompetencia alapú oktatás valamennyi kompetencia-területen történő fokozatos bevezetése.

- A távoktatás felnőttoktatásban, felnőttképzésben való alkalmazási lehetőségeinek feltárása.

- Egységes Európai Gazdasági Oklevél (EBC*L), illetve Európai Számítógép-használói Jogosítvány (ECDL) vizsga- és képzési központként való működés, Euroexam nyelvizsgaközpont vizsgapartnereként való működés.

- A fenti területeken felgyülemlett tapasztalatok folyamatos dokumentálása, továbbképzéseken való terjesztése. Módszertani központként – későbbiekben pedagógiai szakmai szolgáltató intézetként – való működés megalapozása.

- A felnőttképzési törvény és a kapcsolódó valamennyi jogszabály betartása, és a működő felnőttképzési rendszer évenkénti aktualizálása.

Ezen minőségcélok mentén vállaljuk, hogy a Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola, mint felnőttképzési intézmény olyan iskola lesz,

- amely lehetővé teszi a képzésben résztvevők számára személyiségük igényes kibontakoztatását, hozzásegíti őket képességeik sokszínű fejlesztéséhez, biztosítja számukra a sokirányú kifutási lehetőséget, s eközben gondoskodik a jó tanulói közérzetről,

- amelyben összehangolt pedagógiai tevékenységet végző, reális önértékeléssel bíró, tanulóközpontú, a tanári szabadsággal élni tudó, lelkes és következetes, önmagukat fejlődésre ösztökélő oktatók tanítanak,

- amely a Felnőttoktatási Tagozaton, különösen a Digitális Középiskola program keretében az oktatási forma adta lehetőségek kihasználásával lehetővé teszi a munkaerőpiacról kiszorult, oda képzettség hiányában visszatérni nem képes felnőttek visszatérését,

- amely a hatékony munkát úgy biztosítja, hogy kivívja magának a tárgyi és személyi feltételeket,

- amely a felnőttképzés bevezetése által iskolarendszeren kívüli oktatást is biztosít.

A Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola vezetése, oktatói és az oktatási tevékenységet segítők köre kinyilvánítja elkötelezettségét

- a partneri igények és elvárások teljesítésének tudatosítására az intézmény minden szintjén,

- a minőségpolitika és a minőségcélok meghatározására, betartására, elérésére, rendszeres felülvizsgálatára,

- a minőségfejlesztési rendszer kifogástalan működéséhez szükséges erőforrások mindenkori biztosítására.

A Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola felnőttképzési intézményként vállalja, hogy a kiépített és működtetett felnőttképzési minőségfejlesztési rendszert fenntartja és folyamatosan tökéletesíti a partneri elégedettség megtartása és javítása (újabb partnerek megnyerése) céljából.

A Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola munkatársai felelősséget vállalnak a minőségpolitika megvalósításáért, a minőségcélok eléréséért, a minőséget befolyásoló folyamatok előírásszerű végrehajtásáért.

Minden munkatárs joga és kötelessége a Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola szolgáltatásainak bármely fázisában észlelt, a minőséget károsan befolyásoló jelenséget felismerve, azokat a hatáskörrel felruházott kollégáknak jelezni. Joga és kötelessége a megszüntetésre vonatkozóan javaslatot tenni.

Minőségcélok

Célunk, hogy intézményünkben az átfogó minőségpolitikai vizsgálat és önértékelés kimutassa, hogy:

- a végzős évfolyamok, valamint a felnőttképzésben résztvevők körében folytatandó elégedettségi vizsgálat eredménye pozitív,

- tanáraink önértékelésének vizsgálati eredményei összhangban vannak a tanulók és szülők, valamint a felnőttképzésben résztvevők véleményével, az óralátogatások jegyzőkönyveinek tapasztalataival; valamint, hogy tantestületünk tagjai az adott periódusban rendszeresen éltek az önképzés és továbbképzés lehetőségeivel, és ezt tanúsítvánnyal, új végzettségek megszerzésével bizonyítják,

- a Felnőttoktatási Tagozaton, valamint a Digitális Középiskola programban tanulók az alapműveltséget megfelelő szinten elsajátítsák, és ezen túlmenően – az adott lehetőségek szerint – kibontakoztathassák tehetségüket, képességeiket,

- iskolánk – az európai innovatív iskolahálózat tagjaként – pályázati és szponzori lehetőségek felhasználásával az adott kor színvonalának megfelelő korszerű, az oktatás hatékonyságát biztosító berendezésekkel rendelkezik; valamint, hogy az új tantárgyak és ismeretkörök oktatásához is megfelelő képzettségű tanárokkal bír.

A 2012. évi felnőttképzési minőségcélok:

CÉL

HATÁRIDŐ

FELELŐS

ERŐFORRÁS

SIKERKRITÉRIUM

FAT akkreditáció megszerzése

2012.

II. félév

Holicsné Gémes Boróka

oktatók

pénzügyi források

humánerőforrás

az akkreditáció megszerzése

A felnőttképzés technikai eszközeinek kialakítása, fejlesztése

2012.

II. félév

Bánhegyesi Zoltán

Nagy Gergő Adrián

Holicsné Gémes Boróka

tárgyi feltételek

pénzügyi források

pályázatok

két felnőttképzési célra kialakított oktatóterem

Felnőttképzési rendszerben legalább három képzés megtartása

2012.

II. félév

Nagy Gergő Adrián

Holicsné Gémes Boróka

oktatók, tárgyi feltételek, pénzügyi források,

humánerőforrás

három megtartott képzés;

a lemorzsolódás minimalizálása;

az oktatók és a képzésben résztvevők elégedettsége

Budapest, 2012. április 12.

Bánhegyesi Zoltán

igazgató